Dotacje dla płatników KRUS na założenie firmy

Finansowa pomoc unijna dla rolników dotyczy dotacji dla rolnictwa ekologicznego, dofinansowania na rozwój gospodarstwa, a także na założenie własnej działalności gospodarczej, która może być związana z rolnictwem, ale ma nierolniczy charakter.

Dla osób będących ubezpieczonych w KRUS przynajmniej od roku, które planują założenie takiej firmy przeznaczone jest działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Należy też spełnić warunek związany z zamieszkiwaniem gminy wiejskiej lub miasta do 5 000 mieszkańców. Wspieranie podejmowania przez rolników działalności nierolniczej ma wpływać na wytwarzanie dodatkowych źródeł dochodów, a także wzrost zatrudnienia na stanowiskach, które nie dotyczą rolnictwa. Jaki rodzaj działalności może być objęty dofinansowaniem? Tak naprawdę możliwości jest dużo. Oto tylko kilka pozycji z około 400 pozycji: sprzedaż hurtowa i detaliczna, usługi budowlane i instalacyjne, usługi transportowe, usługi komunalne, usługi z zakresu rachunkowości, doradztwa i informatyki, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usługi z zakresu magazynowania lub przechowywania towarów, usługi z zakresu rzemiosła i rękodzielnictwa, usługi dla rolnictwa i leśnictwa, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.

Osoba, która złoży odpowiednie dokumenty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma szansę otrzymać refundację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 100 000 zł. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkę. Większe szansę na przyznanie dotacji mają osoby, które chcą prowadzić działalność na terenach charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami gospodarowania. Podobnie jest w przypadku rolników zamieszkujących gminy, których dotyczy niski dochód podatkowy oraz osób, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia unijnego. Każdy złożony wniosek poddawany jest dokładnej ocenie. Oczywiście w razie przyznania dofinansowania na otwarcie firmy należy zapoznać się z zasadami opodatkowania funduszy unijnych oraz złożyć rozliczenie dotacji, gdzie przedstawione będą dokładnie przeprowadzone działania i poniesione koszty. Muszą się one zgadzać z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do niego.